Search

... en de mensen

Visitatiejaar

Om de vijf jaar wordt er een visitatie gehouden voor de hele Taalunie inclusief alle organen. Het plaatsbezoek van de visitatiecommissie werd van dinsdagavond 14 tot en met vrijdag 17 september 2021 georganiseerd. De commissie sprak in de loop van deze dagen en op andere ogenblikken met meer dan zeventig personen. De voorzitter van de visitatiecommissie presenteerde het visitatierapport op woensdag 17 november. 

De vergadering van het Comité van Ministers van de Taalunie van 13 december ging over de opvolging van de aanbevelingen uit het visitatierapport. De eerste prioriteit ligt bij het verder professionaliseren en moderniseren van de organisatie. Beleidsmatig legde het Comité van Ministers de nadruk op het belang van lezen en schrijven en het uitwerken van een beleidsvisie over taalcompetentie voor het Standaardnederlands. De algemeen secretaris kreeg daarnaast het uitdrukkelijke mandaat om voor de uitvoering van de aanbevelingen een veranderingsproces binnen de organisatie in gang te zetten en tot een goed einde te brengen. 

Arbeidsvoorwaarden 

Net als in voorgaande jaren voerde hr een aantal (arbeidsvoorwaardelijke) regelingen in en bracht de afdeling bestaande regelingen in lijn met nieuwe wettelijke kaders.  

De afspraken van cao Rijk leidden per 1 juli 2021 tot een loonsverhoging van 2% en een eenmalige uitkering van 300 euro. Voor de medewerkers met een Belgische arbeidsovereenkomst is per 1 januari 2021 een indexatieverhoging van 1,1% toegepast, conform de cao van het geldende paritair comité.  

Preventie 

Het mentale welzijn van de medewerkers stond ook in 2021 centraal. Voor enkele medewerkers die (langer) ziek waren, is in overleg met de arbodienst gepaste begeleiding ingezet.  

De Arbowet verplicht werkgevers een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Een van de onderdelen waaraan een werkgever aandacht moet besteden, is de psychosociale arbeidsbelasting en werkdruk (de grootste arbeidsrisico’s). In juni/juli 2021 voerde Zorg van de Zaak, de vaste arbo-dienstverlener van de Taalunie, een welbevindenonderzoek uit. In dit onderzoek werden de energie- en stressbronnen van het afgelopen jaar gemeten. Op basis van de uitkomsten heeft Zorg van de Zaak een risicoanalyse gemaakt en voorstellen gedaan om de pijnpunten aan te pakken.  Een begeleidingstraject is in oktober van start gegaan. 

Digitalisering

Het online samenwerken heeft de organisatie digitaal sterker gemaakt. Omdat de juiste software nog belangrijker werd, heeft de ICT-afdeling ingezet op efficiënte digitale processen. Zo kon de juiste ondersteuning geboden worden voor de hele organisatie op afstand. Bovendien is de basis gelegd om verder te kunnen professionaliseren en moderniseren in 2022. 

Werken tijdens corona

Ook in 2021 moest de organisatie nog rekening houden met zowel de Belgische als de Nederlandse overheidsvoorschriften voor het omgaan met corona. De informatie over de maatregelen werd steeds gepubliceerd via de interne communicatiekanalen. In de loop van het jaar werden de regelingen aangevuld of aangepast, rekening houdend met het welbevinden van elke medewerker.   

Ondanks corona werd er verder ingezet op opleidingen en trainingen. Voor alle medewerkers werd een schrijftraject met webinars en groepsschrijven gegeven.

Personeel in cijfers:

medewerkers
0
Belgische nationaliteit
0
Nederlandse nationaliteit
0
Surinaamse nationaliteit
0
vrouwen
0
mannen
0
Spring naar de inhoud